Nederlandse Raad voor Training en Opleiding

De Snow Academy heeft het keurmerk van de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO). Samen met de NRTO staat de Academy voor acht kwaliteitseisen. De Academy:

 • Is transparant over zijn product of dienst
 • Is helder over de leeruitkomsten van opleidingen en trainingen
 • Meet de klanttevredenheid
 • Komt gemaakte afspraken na
 • Zet deskundige docenten, trainers en adviseurs in
 • Investeert in de deskundigheid van zijn personeel
 • Heeft zijn processen op orde
 • Streeft naar continue verbetering

Lees voor elke training onze cursusvoorwaarden goed door! Voor zover de toepassing niet mogelijk blijkt, zullen klant en de Snow Academy in goed overleg vergelijkbare regelingen treffen.

Cursusvoorwaarden

Nederlandse Raad voor Training en Opleiding

Overeenkomst en annulering

 • De overeenkomst komt tot stand via uw aanmelding op https://snow.nl. Snow Academy reserveert dan voor u een plaats in de cursus.
 • Na ondertekening van het inschrijvingsformulier heeft u, tenzij de cursus reeds is aangevangen, 14 dagen om uw deelname aan de cursus zonder opgave van redenen af te zeggen, bij voorkeur via mail aan academy@snow.nl. Indien de bijgesloten factuur niet voor de vervaldatum betaald is, wordt dit ook als afzegging aangemerkt en vervalt de gereserveerde plaats. Snow Academy stuurt u geen herinneringsnota. Cursusmateriaal wordt toegezonden nadat de betaling is ontvangen.
 • Snow Academy behoudt zich het recht voor om tot 14 dagen voor aanvang een cursus te annuleren bij bijvoorbeeld onvoldoende deelnemers.
 • Bij afzegging of annulering worden reeds betaalde cursusgelden omgaand geretourneerd.

Copyright en disclaimer

 • De cursist krijgt enkel een persoonlijk recht op gebruik van het cursusmateriaal ten behoeve van het volgen van deze cursus. Het auteursrecht en intellectueel eigendom van cursusmateriaal worden niet overgedragen. Het is niet toegestaan het cursusmateriaal te verveelvoudigen of om opnamen te maken van de cursussen.
 • Hoewel de cursussen en het bijbehorende cursusmateriaal met grote zorg worden samengesteld, kunnen fouten niet worden uitgesloten. Snow Academy aanvaardt voor dergelijke fouten geen aansprakelijkheid.

Huisregels

 • In en om de cursus- en examenruimten wordt van alle cursisten verwacht dat zij elkaar en hun omgeving respecteren.
 • Eventuele problemen dient u direct aan te kaarten bij docenten, surveillanten of andere medewerkers van Snow Academy.
Klachtenprocedure

De Academy voorkomt klachten zoveel mogelijk door tussentijds terugkoppeling te vragen aan klanten, evaluatieformulieren zorgvuldig te bestuderen en op basis daarvan verbeteringen aan te brengen in het proces. Mochten er desalniettemin klachten zijn, dan geldt de volgende klachtenprocedure:

 • De betreffende klant dient schriftelijk (per e-mail of per brief) de klacht in, zodat de tekst als uitgangspunt van de behandeling genomen kan worden. Binnen een week ontvangt de klant een ontvangstbevestiging. Binnen zes weken na het indienen wordt uitspraak gedaan op de klacht, tenzij deze tussentijds wordt ingetrokken. Deze termijn kan eenmaal worden verlengd met maximaal zes weken. Alle klaagschriften en uitspraken worden in een klachtenregister vastgelegd.
 • De klacht wordt in behandeling genomen door de verantwoordelijke Academy-medewerker, die zo nodig voor nadere toelichting contact opneemt met de klant. Uiteraard wordt met alle betrokkenen gesproken.
 • Op basis van de verzamelde informatie wordt een oplossing gezocht die voor alle partijen wenselijk is en indien de klacht gegrond is, wordt aangegeven welke verbeteracties de Academy aanbrengt. Wanneer de klacht (deels) ongegrond wordt geacht, wordt dit gemotiveerd aan de klant teruggekoppeld. De concept uitspraak wordt vooraf ter goedkeuring voorgelegd aan het afdelingshoofd van de Academy.
 • Wanneer de klant het niet eens is met de uitspraak, kan hij schriftelijk bezwaar indienen bij de directie van Snow. Het klachtendossier wordt daarbij aan de directie overgedragen, inclusief het standpunt van het afdelingshoofd van de Academy. De klant wordt uitgenodigd zijn bezwaar mondeling toe te lichten en te reageren op het standpunt van het afdelingshoofd van de Academy. Er wordt gezamenlijk gezocht naar een oplossing en passende verbeteracties. Binnen zes weken na het indienen doet de directie uitspraak over het bezwaar, tenzij deze tussentijds wordt ingetrokken. Deze termijn kan eenmaal worden verlengd met maximaal zes weken. Alle bezwaarschriften en uitspraken worden in het klachtenregister vastgelegd.
 • Als het bezwaar niet naar tevredenheid is afgehandeld, kan er beroep ingesteld worden bij de Geschillencommissie. Hiervoor dienen wel de interne klachten- en bezwaarprocedures bij de Academy doorlopen te zijn. Meer informatie over deze procedure is te vinden op de website van de Geschillencommissie
 •  

  Uiteraard is het voor alle betrokkenen het fijnst als de samenwerking goed verloopt, klachten voorkomen kunnen worden en feedback constructief ingezet kan worden om het proces te verbeteren.